Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 12.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Verplichte documenten en bewijsstukken voor aanvraag Schengenvisum

Verplichte documenten en bewijstukken voor aanvraag Schengenvisum
Verplichte documenten en bewijstukken voor aanvraag Schengenvisum

Voor de aanvraag van een Schengenvisum voor Nederland moet een buitenlandse gast een aantal documenten en bewijstukken overleggen. Welke precies dat hangt af van het doel van het bezoek. In dit artikel lees je welke documenten en bewijstukken verplicht zijn.

Travel Risk Insurance: medische reisverzekering voor Schengenbezoekers

Eén van de documenten die verplicht zijn, betreft een polis waaruit blijkt dat de visumaanvrager verzekerd is tijdens zijn bezoek aan Nederland of andere Schengenlanden. Een medische reisverzekering die voldoet aan alle Schengenvoorwaarden, kan je op deze website afsluiten. Speciaal hiervoor is er de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance.  De Travel Risk Insurance is een medische reisverzekering die de kosten vergoedt van onder meer: huisarts, medicijnen, ambulance en ziekenhuiskosten in Nederland en andere Schengenlanden tot € 30.000,- Maar ook de kosten voor repatriëring. Dat is het terugbrengen van je buitenlandse gast naar het land van herkomst bij ziekte of overlijden. Deze verzekering is alleen geschikt voor onverwachte (medische) situaties bij een verblijf in Nederland. Bestaande kwalen en gebreken vallen niet onder de dekking.

Premie medische reisverzekering vanaf € 2,-

Je hebt al een uitgebreide medische reisverzekering Nederland voor slechts € 2,00 per dag. Komt jouw gast van buiten Europa dan bedraagt de premie € 3,00 per dag. Jouw buitenlandse gast of partner is dan uitstekend verzekerd tegen hoge medische kosten en repatriëring.

Let op: De Travel Risk Insurance – medische reisverzekering, is alleen af te sluiten voor personen, die op de ingangsdatum van de verzekering de leeftijd van 70 jaar nog niet bereikt hebben.

Travel Risk Insurance – Allianz Global Assistance

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance is een uitstekende medische reisverzekering voor buitenlandse gasten. De verzekering voldoet ook aan de eisen voor de aanvraag van een Schengenvisum. De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking voor:

 • SOS-kosten en repatriëring
 • Medische Kosten: tot € 30.000,-
 • Wintersport (tegen premietoeslag)
 • Bijzondere sporten (tegen premietoeslag)
 • Europadekking (voor personen binnen Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen binnen Europa)
 • Werelddekking (voor personen binnen en buiten Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen buiten Europa)
 • Annuleringsverzekering (alleen indien de reis is geboekt bij een Nederlandse touroperator)

Let op: De maximale reisduur van de Travel Risk Insurance is 90 dagen.

Medische reisverzekering afsluiten

Wil je een medische reisverzekering (Travel Risk Insurance) afsluiten?

Procedure aanvragen Schengenvisum voor Nederland

Het aanvragen van een Schengenvisum kan bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het land van herkomst. De procedure daarvoor is eenvoudig, je onderneemt de volgende stappen:

 • Bezoek de website van de Nederlandse ambassade
 • Maak een afspraak voor een bezoek. De visumaanvraag moet altijd persoonlijk door de buitenlandse gast worden gedaan (sommige ambassades werken met een afsprakensysteem of hebben deze taak uitbesteed aan een service bureau, zoals VFS Global).
 • Zorg dat alle benodigde documenten en bewijstukken zijn verzameld.
 • De aanvrager krijgt een intakegesprek en hij/zij moet de kosten (leges) voldoen.

Documenten voor een visumaanvraag Nederland

Welke documenten je precies moet overleggen hangt af van het doel van het bezoek aan Nederland, zoals:

 • Toerisme – de visumaanvrager gaat een paar weken naar Nederland voor een vakantie en logeert in een hotel.
 • Zakenbezoek – een visumplichtige wil naar Nederland voor zakelijke doeleinden.
 • Vrienden, familie of partnerbezoek – een visumaanvrager wil zijn of haar familie, vrienden of partner in Nederland bezoeken en logeert daar meestal ook.

Er zijn een aantal documenten en bewijsstukken die je altijd moet overleggen, zoals:

 • Een ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.
 • Paspoort en pasfoto’s.
 • Documenten ter onderbouwing van reisdoel, zoals hotelboeking of gelegaliseerd formulier van logiesverstrekking (van een referent in Nederland).
 • Documenten ter bewijs van terugkeer eigen land.
 • Bewijs van middelen of bij het ontbreken daarvan een gelegaliseerd formulier garantstelling (van de referent).
 • Reserveringsbewijs van vliegticket of reis.
 • Bewijs van medische reisverzekering.
 • Eventueel documenten van de referent (garantstelling of logiesverstrekking of beide).

Toelichting op de verplichte documenten en bewijsstukken

Paspoort en pasfoto’s
Het gaat hierbij om een geldig paspoort (of ander grensoverschrijdend document) dat tenminste drie maanden langer geldig is dan het einde van de visumperiode. Het paspoort mag niet ouder zijn dan 10 jaar. Er moeten 2 recente pasfoto’s ingeleverd worden. Deze pasfoto’s moeten voldoen aan de Nederlandse paspoorteisen (o.a. lichte achtergrond).

Documenten ter onderbouwing van het reisdoel
Door documenten te overleggen moet je kunnen bewijzen wat het reisdoel is van je bezoek aan Nederland. Bij een visum kort verblijf (Schengenvisum) vraagt de ambassade documenten die bewijzen dat de aanvrager inderdaad naar Nederland gaat voor familie, toerisme of een zakenbezoek, zoals:

 • Bij toerisme: een hotelreservering in Nederland.
 • Bij een zakelijk bezoek: een uitnodigingsbrief van een in Nederland gevestigd bedrijf.
 • Bij familie-, vrienden- of partnerbezoek: formulier voor logiesverstrekking (bij gebrek aan eigen middelen ook een formulier voor garantstelling). Het is mogelijk dat een persoon in Nederland als referent optreedt. Dit kan in de vorm van logiesverstrekker, garantsteller of een combinatie van beiden.

Documenten ter bewijs van terugkeer eigen land
Documenten die de terugkeer naar het land van herkomst aannemelijk maken. Deze zijn belangrijk om het risico op vestigingsgevaar zoveel mogelijk uit te kunnen sluiten. Gedacht kan worden aan de volgende documenten;

 • Bewijsstukken waar uit blijkt dat de visumaanvrager een baan heeft in het land van herkomst zoals een werkgeversverklaring, arbeidscontract.
 • Bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling in het land van herkomst.
 • Bewijs van inschrijving van schoolgaande kinderen in het land van herkomst.
 • Eigendomsbewijs van eigen woning en/of ander onroerend goed in het land van herkomst.
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat hij zorg draagt voor andere personen in het land van herkomst.

Let op!: De bewijslast om aan te tonen dat de visumaanvrager redenen heeft om terug te keren naar land van herkomst ligt bij die persoon zelf. De IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen op dit punt alleen advies geven. Het is de ambassade die daadwerkelijk bepaalt of de bewijsstukken voldoende zijn. Indien zij vinden dat de bewijsstukken niet overtuigend genoeg zijn, kan de aanvraag worden afgewezen op basis van vestigingsgevaar. Oftewel men is dan bang dat de aanvrager op enig moment (illegaal) in Nederland (ver)blijft.

Bewijs van middelen
Een visumaanvrager moet bewijsstukken overleggen die aantonen dat hij/zij over voldoende geld beschikt voor het verblijf, doorreis en/of terugreis. Bijvoorbeeld: Eén of meer bankafschriften, reischeques of contant geld. Er moet minimaal € 55,- per dag beschikbaar zijn voor de duur van het verblijf.

Let op!: Als de persoon die naar Nederland wil komen zelf niet over voldoende financiële middelen beschikt, kan een referent in Nederland garant staan.

Reserveringsbewijs van vliegticket of reis
De visumaanvrager moet aantonen dat hij een reis- of vliegtickets heeft gereserveerd. Let op!: een reserveringsbewijs is voldoende, het hoeft geen betalingsbewijs te zijn.

Bewijs van medische reisverzekering
De Europese Raad heeft besloten dat iedere visumaanvrager met ingang van 1 juni 2004 een reisverzekering dient te overleggen ter dekking van eventuele uitgaven in geval van repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg of spoedbehandeling in een ziekenhuis. De verzekering moet geldig zijn op het hele grondgebied van de Schengen lidstaten en moet de gehele duur van het verblijf geldig zijn. De minimum dekking bedraagt € 30.000,–  Bij de visumaanvraag moet de aanvrager kunnen aantonen dat er een medische reisverzekering is afgesloten. De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale verblijfsduur in het Schengengebied en geldig te zijn in alle Schengenlanden.

Documenten van de referent (garantstelling of logiesverstrekking of beide)

Verplichte documenten bij logiesverstrekking
Ter onderbouwing van het reisdoel kan een referent, op vertoon van het paspoort een ingevuld ‘Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ laten legaliseren bij de gemeente waar hij woont. Met dit formulier geeft hij aan dat hij de visumaanvrager uitnodigt voor een kort bezoek aan Nederland. De gemeente legaliseert de handtekening van de referent op het formulier. Daarvoor moet er een klein bedrag betaald worden. Vervolgens stuurt de referent het formulier samen met een kopie van zijn paspoort of Europese identiteitskaart naar de aanvrager in het buitenland. De referent hoeft geen inkomensstukken mee te sturen indien hij de visumaanvrager alleen uitnodigt voor logies en niet garant staat.

Verplichte documenten bij garantstelling
Als de persoon die naar Nederland wil komen zelf niet over voldoende financiële middelen beschikt, kan iemand in Nederland financieel garant staan. Dit is alleen mogelijk wanneer deze referent (garantsteller) kan aantonen voldoende en duurzaam inkomen te hebben. Hiervoor geldt een normbedrag.

De garantsteller hoeft niet per se dezelfde persoon te zijn als de logiesverstrekker. Wanneer de garantsteller en de logiesverstrekker twee verschillende personen zijn moet bij de aanvraag van zowel de garantsteller als de logiesverstrekker een kopie van het paspoort of Europese identiteitskaart bijgevoegd worden. De visumaanvrager neemt deze documenten mee naar de Nederlandse ambassade.

In loondienst en garant staan
Als je in loondienst werkt en voor iemand garant wilt staan, heeft de visumaanvrager in het buitenland de volgende documenten van jou nodig:

 • het ingevulde, ondertekende en gelegaliseerde document ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’;
 • een kopie van een arbeidscontract dat nog minstens 12 maanden doorloopt vanaf het moment van de visumaanvraag;
 • een kopie van de laatste drie loonstrookjes;
 • een kopie van het paspoort van de garantsteller.

Ondernemer en garant staan
Indien je zelfstandig ondernemer bent en voor iemand garant wilt staan, heeft de visumaanvrager de volgende documenten van jou nodig:

 • het ingevulde, ondertekende en gelegaliseerde document ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’;
 • een recent uittreksel van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst;
 • een recente winstrekening en verliesrekening, waaruit blijkt wat de nettowinst van de onderneming is.

Meer of minder bewijstukken is mogelijk

De Nederlandse ambassade kan besluiten om meer of minder documenten en bewijsstukken te vragen voor een visumaanvraag. Raadpleeg daarom altijd de website van de Nederlandse ambassade in het land waar de gast woont.

Vragen?

Heb je vragen over een medische reisverzekering voor Nederland en Schengenvisum? Stuur een e-mail naar [email protected] of bel reisverzekeringkorting.nl: Telefoon 055 540 04 09 (10:00 – 17:00 uur op werkdagen)

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier. Meer over Rob: https://www.linkedin.com/in/robdemmers/

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.